Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Inforwijzer is de naam van onze VOF. Het Groene Huis is onze handelsnaam.

Het Groene Huis helpt haar opdrachtgever zich te presenteren op Internet. Als Het Groene Huis een aanbieding doet of een overeenkomst afsluit met een opdrachtgever, dan zijn deze algemene voorwaarden daarop van toepassing. Voorwaarden van de opdrachtgever aanvaardt Het Groene Huis alleen als zij dat schriftelijk overeenkomt met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden

Een aanbieding doet Het Groene Huis altijd schriftelijk. We beschrijven de situatie rond de opdracht gebaseerd op gegevens van de opdrachtgever. Als we de situatie verkeerd beschrijven, vervalt de aanbieding.

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Het Groene Huis is alleen geldig als deze door de opdrachtgever en Het Groene Huis schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen op overeenkomsten gelden zodra deze door de opdrachtgever en Het Groene Huis schriftelijk zijn bevestigd.

3. Beëindiging

Zowel de opdrachtgever als Het Groene Huis kunnen de overeenkomst op elk moment direct beëindigen. Dit moeten beide partijen schriftelijk bevestigen. Het Groene Huis mag de tot dat moment verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever zal die betalen. De opdrachtgever krijgt alle door Het Groene Huis tot dan toe bereikte resultaten.

Het Groene Huis aanvaardt geen schadeclaim als gevolg van een beëindiging en zal ook geen schade claimen.

4. Informatie

Zowel de opdrachtgever als Het Groene Huis behandelt vertrouwelijke informatie vertrouwelijk. Op verzoek zullen betrokken personen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Het Groene Huis mag de naam van de opdrachtgever en de aard van de werkzaamheden gebruiken als referentie naar anderen.

5. Eigendom

De opdrachtgever mag alle door ons geleverde producten vrij gebruiken, aanpassen en verspreiden, tenzij we uitdrukkelijk aangeven dat op een bepaald product beperkte gebruikersrechten zitten. De opdrachtgever mag onze producten niet verkopen. Ook niet als de opdrachtgever ze heeft aangepast, of heeft laten aanpassen.

6. Tarieven, kosten en betaling

In onze aanbieding of overeenkomst noemen we een tarief voor de werkzaamheden. Dit kan een uurtarief zijn of een fixed-price tarief. Beide tarieven zijn inclusief reisuren, reis- en verblijfskosten. Het Groene Huis zal geen andere kosten in rekening brengen dan in de aanbieding of overeenkomst staan.

Alle tarieven zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Het Groene Huis mag jaarlijks per 1 januari het tarief aanpassen. Het Groene Huis zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren.

Voor fixed-price opdrachten spreken we schriftelijk betaalmomenten en voorwaarden af waarop wij per factuur de kosten in rekening brengen bij onze opdrachtgever.
Voor opdrachten op basis van uren zullen we vanaf de start van de overeenkomst maandelijks achteraf per factuur de kosten in rekening brengen bij onze opdrachtgever. De opdrachtgever maakt het genoemde bedrag volledig binnen 31 dagen na factuurdatum over op ons bankrekeningnummer  198345011 onder vermelding van het factuurnummer.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Het Groene Huis is beperkt tot het totale factuurbedrag dat Het Groene Huis aan opdrachtgever voor deze opdracht in rekening heeft gebracht.

Het Groene Huis is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van opdrachtgever die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Het Groene Huis.

De opdrachtgever vrijwaart Het Groene Huis voor vorderingen van derden, als deze aanspraken verband houden met door Het Groene Huis geleverde diensten of producten aan de opdrachtgever.

Zowel de opdrachtgever als Het Groene Huis hoeven geen schade te vergoeden als deze het gevolg is van overmacht.

8. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

 

d.d. 15 september 2011